Browser-Update.org

Një nismë nga sajte për të informuar përdoruesit të përditësojnë shfletuesit e tyre

Personalizojeni dhe testojeni

Testoni skriptin

Nëse e hapni sajtin tuaj me #test-bu shtuar në fund të url-së, shtylla do të shfaqet gjithmonë. Shembull: http://browser-update.org/#test-bu. Sigurohuni të ringarkoni faqen, duke e hapur URL-në në një skedë të re të shfletuesit.

Parametra

Skriptit mund t’i jepen këto parametra:

$buoop = {
  required: {i:8,f:25,o:17,s:9,c:22},
  // Përcakton versione të domosdoshëm shfletuesi
  // Shfletuesit më të vjetër se kaq do të njoftohen.
  // f:22 ---> Firefox < 22 njoftohet
  // Numra negativë përcaktojnë sa versione pas versionit të tanishëm.
  // c:-5 ---> Chrome < 35 njoftohet nëse versioni më i ri i Chrome-it është 40.
  // më tepër hollësi (në anglisht)
  
  reminder: 24,
  // pas sa orësh duhet të rishfaqet mesazhi
  // 0 = shfaqe gjatë tërë kohës

  reminderClosed: 150,
  // nëse përdoruesi e mbyll shprehimisht mesazhin, ai rishfaqet pas x orësh

  onshow: function(infos){},
  onclick: function(infos){},
  onclose: function(infos){},
  // Funksione <em>callback</em> pasi njoftimi të jetë shfaqur / klikuar / mbyllur

  l: false,
  // caktoni një gjuhë të fiksuar për mesazhin, p.sh. "en". Kjo anashkalon pikasjen parazgjedhje.

  test: false,
  // true = shfaqe shtyllën (e testimeve) përherë

  text: "",
  // tekst vetjak njoftimesh (html)
  // Shprehja {brow_name} do të zëvendësohet me emrin e shfletuesit, {up_but} me lëndën e etiketës për lidhje përditësimi dhe {ignore_but} me lëndë për lidhjen e shpërfilljeve.
  // Shembull: "Shfletuesi juaj, {brow_name}, është shumë i vjetër: <a{up_but}>update</a> ose <a{ignore_but}>ignore</a>."
  // më tepër hollësi (në anglisht)

  text_in_xx: "",
  // tekst vetjak njoftimesh për gjuhën "xx"
  // p.sh. text_de për gjermanishten dhe text_it për italishten

  newwindow: true,
  // hape lidhjen në një dritare/skedë të re

  url: null,
  // URL-ja ku shkohet pasi klikohet njoftimi

  noclose:false,
  // Mos shfaq butonin "shpërfille" për mbyllje të njoftimit

  nomessage: false,
  // Mos shfaq ndonjë mesazh nëse shfletuesi është i vjetruar, thjesht thirr funksionin <em>onshow callback</em>

  jsshowurl: "//browser-update.org/update.show.min.js",
  // URL-ja ku gjendet programthi që shfaq njoftimin. Ky ngarkohet vetëm nëse përdoruesi ka faktikisht një shfletues të vjetruar.

  container: document.body,
  // Element DOM ku do të injektohet njoftimi.

  no_permanent_hide: false
  // Mos i jep përdoruesit mundësitë të fshehë përgjithmonë njoftimin

  api: xxx
  // Ky është versioni i API-t browser-update për t’u përdorur. Ju lutemi, mos e hiqni.

};
Parametër Përshkrim Vlera Vlerë parazgjedhje Lloj
style Pozicioni ku duhet shfaqur njoftimi. Mundësi të gatshme janë: "top", "bottom", "corner" "top", "bottom", "corner" "top" string
shift_page_down Shift down the page in order not to obscure content behind the notification bar. Adds margin-top to the <body> tag. true, false true boolean
notify_esr Also notify Firefox ESR (Extended Support releases) versions if they are below requirement - although they are still supported. Default is to not notify them. They are supported by mozilla for about a year after their initial release. true, false false boolean
text tekst vetjak njoftimesh (html)
më tepër hollësi (në anglisht)
text: { 'msg':'Your web browser ({brow_name}) is out of date.', 'msgmore': 'Update your browser for...', 'bupdate': 'Update browser', 'bignore': 'Ignore', 'remind': 'You will be reminded in {days} days.', 'bnever': 'Never show again' } dictionary or string
text_for_x custom notification text for browser x
më tepër hollësi (në anglisht)
undefined dictionary or string
text_in_xx tekst vetjak njoftimesh për gjuhën "xx"
p.sh. text_de për gjermanishten dhe text_it për italishten
më tepër hollësi (në anglisht)
undefined dictionary or string
text_for_x_in_xx custom notification text for browser x in language xx
text_for_i: {'msg':'Internet Explorer is not supported on this site.'}
undefined dictionary or string

Ndryshoni stilin

Nga njoftimi aplikohen rregullat CSS vijuese. Mund t’i anashkaloni ato në CSS-në tuaj. Për ta bërë këtë, ju duhet të shtoni ca më tepër veçanësi te css-rules: p.sh. body .buorg {font-size:20px}  .buorg {
    position: absolute;
    position: fixed;
    z-index: 111111;
    width: 100%;
    top: 0px;
    left: 0px;
    border-bottom: 1px solid #A29330;
    text-align: center;
    color: #000;
    background-color: #fff8ea;
    font: 18px Calibri, Helvetica, sans-serif;
    box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    animation: 1s ease-out 0s buorgfly
  }

  .buorg-pad {
    padding: 9px;
    line-height: 1.7em;
  }

  .buorg-buttons {
    display: block;
    text-align: center;
  }

  #buorgig, #buorgul, #buorgpermanent {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    cursor: pointer;
    box-shadow: 0 0 2px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    padding: 1px 10px;
    border-radius: 4px;
    font-weight: normal;
    background: #5ab400;
    white-space: nowrap;
    margin: 0 2px;
    display: inline-block;
  }

  #buorgig {
    background-color: #edbc68;
  }

  @media only screen and (max-width: 700px) {
    .buorg div {
      padding: 5px 12px 5px 9px;
      line-height: 1.3em;
    }
  }

  @keyframes buorgfly {
    from {
      opacity: 0;
      transform: translateY(-50px)
    }
    to {
      opacity: 1;
      transform: translateY(0px)
    }
  }

  .buorg-fadeout {
    transition: visibility 0s 8.5s, opacity 8s ease-out .5s;
  }

  .buorg-icon {
    width: 22px;
    height: 16px;
    vertical-align: middle;
    position: relative;
    top: -0.05em;
    display: inline-block;
    background: no-repeat 0px center;
  }