Browser-Update.org

Një nismë nga sajte, për të informuar përdoruesit të përditësojnë shfletuesit e tyre

Insecure browser versions

Browsers currently marked as insecure: These browsers have actively exploited vulnerabilities and therefore get notified if the insecure:true option is set. më tepër hollësi (në anglisht)