Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

207 423개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

70 733 122명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 34129647
Chrome Firefox 5358248
IE/Edge Chrome 4578399
Firefox Firefox 3244399
IE/Edge Firefox 2483342
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1162514
Safari Chrome 890512
Chrome Opera 705037
Safari Firefox 560128
Firefox Chrome 485437
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 385826
Opera Opera 277151
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Opera Chrome 100338
Safari Opera 99527
Firefox Opera 97672
Opera Firefox 90840
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26802
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11865
Firefox Safari 11011