Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주고자하는 웹사이트들의 운동

통계

129230개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

27403538명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

From To
Chrome Chrome 8951036
IE/Edge Chrome 2886908
IE/Edge IE/Edge 2056538
Chrome Firefox 2023569
IE/Edge Firefox 1840253
Firefox Firefox 1746422
Chrome Opera 584740
Safari Chrome 514635
Other Chrome 411800
Safari Firefox 394682
Safari Safari 327921
IE/Edge Opera 305398
Firefox Chrome 263281
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 181953
Other Opera 101477
Safari Opera 86231
Firefox Opera 67337
Opera Firefox 56937
Opera Chrome 52374
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26761
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11774
Firefox Safari 10992