Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

182 193개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

56 598 112명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 25581650
Chrome Firefox 4308562
IE/Edge Chrome 4116018
Firefox Firefox 2821262
IE/Edge Firefox 2346145
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 757631
Chrome Opera 670223
Safari Safari 589412
Safari Firefox 512076
Firefox Chrome 421041
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 373095
Opera Opera 251631
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 96085
Firefox Opera 91139
Opera Chrome 86372
Opera Firefox 82357
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26784
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11833
Firefox Safari 11006