Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

191 930개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

60 529 109명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 28021362
Chrome Firefox 4623478
IE/Edge Chrome 4271991
Firefox Firefox 2951587
IE/Edge Firefox 2395324
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 784771
Chrome Opera 679514
Safari Safari 641424
Safari Firefox 522222
Firefox Chrome 438815
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 376961
Opera Opera 258508
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 97142
Firefox Opera 92757
Opera Chrome 90223
Opera Firefox 85262
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26789
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11839
Firefox Safari 11006