Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

179 347개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

54 477 558명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 24225422
Chrome Firefox 4154290
IE/Edge Chrome 4019647
Firefox Firefox 2749192
IE/Edge Firefox 2315168
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 746075
Chrome Opera 665158
Safari Safari 574725
Safari Firefox 507305
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 411183
IE/Edge Opera 371096
Opera Opera 247934
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 95571
Firefox Opera 90013
Opera Chrome 84049
Opera Firefox 81170
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26783
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11831
Firefox Safari 11006