Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

203 155개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

67 514 940명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 32225272
Chrome Firefox 5128931
IE/Edge Chrome 4503928
Firefox Firefox 3160584
IE/Edge Firefox 2460645
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 976888
Safari Chrome 858626
Chrome Opera 698060
Safari Firefox 549160
Firefox Chrome 471697
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 383392
Opera Opera 268684
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 98926
Opera Chrome 97223
Firefox Opera 96259
Opera Firefox 89405
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26799
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11852
Firefox Safari 11008