Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

196 348개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

63 280 338명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 29739130
Chrome Firefox 4816769
IE/Edge Chrome 4350522
Firefox Firefox 3019362
IE/Edge Firefox 2418258
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 809604
Safari Safari 704085
Chrome Opera 685445
Safari Firefox 531028
Firefox Chrome 448922
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 379138
Opera Opera 263388
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 97868
Firefox Opera 93849
Opera Chrome 92447
Opera Firefox 87025
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26794
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11844
Firefox Safari 11006