Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

205 828개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

69 553 837명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 33406271
Chrome Firefox 5272169
IE/Edge Chrome 4554696
Firefox Firefox 3209580
IE/Edge Firefox 2475502
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1087509
Safari Chrome 877799
Chrome Opera 702474
Safari Firefox 555908
Firefox Chrome 479958
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 384946
Opera Opera 275026
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 99331
Opera Chrome 99309
Firefox Opera 97110
Opera Firefox 90287
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26802
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11857
Firefox Safari 11011