Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

204 348개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

68 310 102명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 32670993
Chrome Firefox 5190853
IE/Edge Chrome 4531725
Firefox Firefox 3183005
IE/Edge Firefox 2468349
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1031262
Safari Chrome 868018
Chrome Opera 699922
Safari Firefox 552576
Firefox Chrome 475753
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 384136
Opera Opera 269685
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 99131
Opera Chrome 98260
Firefox Opera 96669
Opera Firefox 89747
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26799
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11854
Firefox Safari 11008