Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

198 662개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

64 608 105명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 30556702
Chrome Firefox 4915046
IE/Edge Chrome 4393933
Firefox Firefox 3065585
IE/Edge Firefox 2431557
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 824218
Safari Safari 754551
Chrome Opera 691619
Safari Firefox 536426
Firefox Chrome 455967
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 380482
Opera Opera 265142
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 98276
Firefox Opera 94598
Opera Chrome 94265
Opera Firefox 87982
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26794
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11846
Firefox Safari 11006