Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

193 479개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

61 236 929명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 28438161
Chrome Firefox 4676291
IE/Edge Chrome 4296229
Firefox Firefox 2975373
IE/Edge Firefox 2403227
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 792012
Chrome Opera 681348
Safari Safari 657464
Safari Firefox 524845
Firefox Chrome 442040
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 377662
Opera Opera 260423
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 97343
Firefox Opera 93115
Opera Chrome 90830
Opera Firefox 85992
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26790
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11841
Firefox Safari 11006