Browser-Update.org

Una iniciativa de dissenyadors web per informar als usuaris sobre les actualitzacions del navegador

Personalitza i prova

Prova l'script

Si obriu el vostre lloc web amb #test-bu afegit a la URL, la barra es mostrarà sempre. Exemple: http://browser-update.org/#test-bu. Assegureu-vos que la pàgina es torna a carregar correctament obrint la URL en una nova pestanya del navegador.

Append #ignorecookie-bu to test the detection. This will only show the bar in browsers configured to be outdated. It will ignore the cookie set to show the notification only once a day and show the notification every time you load the page.

Opcions

Les següents opcions poden ser passades a l'script:

$buoop = {
  notify: {i:8,f:25,o:17,s:9,c:22}, 
  // Especifica les versions de navegador a notificar. Els números negatius especifiquen la quantitat de versions darrere de la versió actual a notificar.
 
  // f:22 ---> Firefox <= 22
  // c:-5 ---> Chrome <= 35 if current Chrome version is 40.
    // more info

  reminder: 24,         
  // després de quantes hores hauria de reaparèixer el missatge
  // 0 = Motra-ho tot

  reminderClosed: 150,      
  // si l'usuari tanca explícitament el missatge torna a aparèixer després de x hores

  onshow: function(infos){},   
  onclick: function(infos){},
  onclose: function(infos){},
  // callback functions after notification has appeared / was clicked / closed

  l: false,            
  // set a fixed language for the message, e.g. "en". This overrides the default detection.

  test: false,          
  // true = mostra sempre la barra (per proves)

  text: "",            
  // custom notification text (html)
  // Placeholders {brow_name} will be replaced with the browser name, {up_but} with contents of the update link tag and {ignore_but} with contents for the ignore link.
  // Example: Your browser, {brow_name}, is too old: <a{up_but}>update</a> or <a{ignore_but}>ignore</a>.

  text_xx: "",          
  // custom notification text for language "xx"
                 
  // e.g. text_de for german and text_it for italian

  newwindow: true,        
  // obre l'enllaç en una nova finestra/pestanya

  url: null,           
  // la url a la que anar després de fer clic a la notificació

  noclose:false,         
  // Do not show the "ignore" button to close the notification

  nomessage: false,        
  // Do not show a message if the browser is out of date, just call the onshow callback function

  jsshowurl: "//browser-update.org/update.show.min.js", 
  // URL where the script, that shows the notification, is located. This is only loaded if the user actually has an outdated browser.

  container: document.body, 
  // DOM Element where the notification will be injected.

  style: "top"
  // The position where the notification should be shown. Available options are:"top", "bottom", "corner"

  no_permanent_hide: false
  // Do not give the user the option to permanently hide the notification

  api: xxx            
  // This is the version of the browser-update api to use. Please do not remove.

};

Canvia l'estil

La notificació aplica les regles CSS següents. Les podeu sobreescriure al vostre propi CSS. Per fer-ho necessiteu afegir una mica més d'especificitat a les regles CSS: e.g. body .buorg {font-size:20px}

.buorg {
  background-position: 8px 17px; 
  position:absolute;
  position:fixed;
  z-index:111111;  
  width:100%; 
  top:0px; 
  left:0px;  
  border-bottom:1px solid #A29330;  
  text-align:left; 
  cursor:pointer;    
  background-color: #fff8ea;  
  font: 17px Calibri,Helvetica,Arial,sans-serif;  
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.2);
}
.buorg div { 
  padding: 11px 12px 11px 30px; 
  line-height: 1.7em; 
}
.buorg div a,.buorg div a:visited { 
  text-indent: 0; 
  color: #fff;  
  text-decoration: none;  
  box-shadow: 0 0 2px rgba(0,0,0,0.4);  
  padding: 1px 10px;  
  border-radius: 4px;  
  font-weight: normal;  
  background: #5ab400;  
  white-space: nowrap;  
  margin: 0 2px; display: inline-block;
}

#buorgig{ 
  background-color: #edbc68;
}

@media only screen and (max-width: 700px){
.buorg div { 
  padding:5px 12px 5px 9px; 
  text-indent: 22px;
  line-height: 1.3em;
}
.buorg {
  background-position: 9px 8px;}
}