Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ
We cannot identify your browser.
You can try to install one of these up-to-date, free and excellent browsers:
Firefox Mozilla Foundation Chrome Google Opera Opera Software
For more security, speed and comfort.
The download is safe from the vendor's official website.
Quảng cáo

Lý do tôi cần một trình duyệt cập nhật?

Tại sao lại là website này?

Đây là một sáng kiến của các website và trang blog giúp tăng cường nhận thức về bảo mật và giới thiệu trang web. Giới thiệu Dự án